CUNG CẤP SOURCE

Chúng tôi tôn trọng và bàn giao toàn bộ source cho bạn.

Việc quản lý dữ liệu và những cơ sở liên quan đến website bạn là một việc riêng tư, chính vì thế LộcBlue.com luôn giao toàn bộ quyền và source website lại cho phía bạn.